మార్చి 5 న "చలో అసెంబ్లీ" కార్యక్రమంలో పాల్గొన్న సారవకోట మండల ప్రధాన కార్యదర్శి      వి . కామేశ్వరరావు (బాక్స్ లో )