జిల్లా కలక్టరేట్ వద్ద ధర్నాలో పాల్గొన్న సారవకోట మండల A .P .T .F ప్రతినిధులు