ఉపాధ్యాయుల  సమస్సల ఫై M .E.O గార్కి మెమొరాండం అందజేస్తున్న A P T F ప్రతినిధులు